Medlemskortet Logo

Bäst sålda herr-deals

Bäst sålda dam-deals

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy om skydd av personuppgifter gäller våra hemsidor och alla de tjänster, som hänvisar till denna policy, oavsett hur du får tillgång till tjänsterna. Det inkluderar även tillgång via mobila enheter. Genom att använda våra hemsidor och tjänster ger du uttryckligen ditt samtycke till att vi kan behandla dina personuppgifter som beskrivet i denna integritetspolicy.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar

Vi behandlar personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy, som talar om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi respekterar alla önskemål om sekretess på personuppgifter och vi är medvetna om behovet av lämpligt skydd och hantering av alla personuppgifter, som vi mottager.

Kontaktuppgifter

Dataansvarig är:
Dealhunter A/S
Transportbuen 5A, st. tv.
4700 Næstved

E-mail: info@medlemskortet.se
Webbplats: www.medlemskortet.se


Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi samlar in och lagrar all information du anger på vår webbplats, eller som du lämnar, när du använder våra tjänster. Dessutom samlar vi in information, som automatiskt skickas till oss från din utrustning. Den informationen som vi samlar in kan omfatta, men är inte begränsad till:
 • information som du lämnar, när du upprättar en användarprofil eller använder de tjänster, som vi tillhandahåller,
 • information som lämnas i samband med korrespondens via vår hemsida eller korrespondens som skickas till oss,
 • information om din och din enhets plats, inklusive det unika enhets-ID, om du har aktiverat denna tjänst på din mobila enhet, och
 • ytterligare information som du kan ha lämnat via sociala medier eller andra tredjeparts-tjänster.
Utöver den informationen du själv ger oss, samlar vi automatiskt in den information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan utrustning. Denna information omfattar, men är inte begränsad till:
 • information om din interaktion med vår webbplats och tjänster, inklusive, men inte begränsat till, enhets-ID, enhetstyp, information om geo-lokalisering, dator- och anslutningsinformation, statistik över sidvisningar, trafik till och från vår webbplats, hänvisnings-URL-adress, annons-data, IP-adress och standard webbinformation, samt
 • information insamlad via cookies, beacons, webb beacons och liknande teknik. Vi hänvisar till vår cookie-policy, som du hittar här .
Vi får eller samlar möjligtvis in ytterligare information om dig från tredjeparts-tjänster och lägger till dessa uppgifter i vår användarinformation. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till demografisk information, navigations-information, ytterligare kontaktuppgifter och vidare information om dig från andra källor, som t.ex. offentliga myndigheter, i den utsträckning som lagen tillåter.


Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi använder den information vi samlar in om dig till en rad olika ändamål, som att:
 • möjliggöra din användning av våra tjänster och hemsida,
 • behandla dina frågor och ordrar,
 • leverera produkter, tjänster, service och kundsupport till dig,
 • förbereda våra produkter, tjänster, service och webbplats,
 • anpassa vår webbplats och tjänster till dig,
 • få en bättre förståelse för hur våra webbplatser och appar används, så vi kan förbättra dem
 • skicka dig kommersiell information, inkluderande orderbekräftelser, fakturor, osv.,
 • skicka dig nyhetsbrev och marknadsföring via e-post, om du har samtyckt till detta,
 • genomföra marknadsundersökningar om våra kunder, deras intressen, om trender och kundernas beteende
 • hantera, diagnostisera och rätta problem i våra appar och hemsidor,
 • förhindra eller identifiera olaglig verksamhet eller skydda eller upprätthålla rättigheter, och
 • undvika eller motverka säkerhetsöverträdelse.
Vi behandlar och lagrar endast uppgifter om dig, som är nödvändig, relevant och tillräcklig för att uppfylla de syften som är nämnda ovan. Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som tillåts enligt lag, och raderar personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för ovannämnda ändamål.


Kontroll och uppdatering av personuppgifter

Vi kontrollerar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi ser också till att uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt, när du vänder dig till oss med ändringar. Eftersom vår service är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade, ombeds du informera oss om relevanta ändringar i dina uppgifter.


Erhållande och återkallande av samtycke

Vi erhåller ditt samtycke, innan vi behandlar dina personuppgifter till de ändamål som är beskrivna ovanför, såvida vi inte har en rättslig grund för att få dem. Vi informerar dig om en sådan bas och om vårt legitima intresse att behandla dina personuppgifter. Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta oss.


Utlämnande av personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part, utom i följande specifika fall:
 • du har givit ditt uttryckliga samtycke till utlämnandet,
 • utlämnandet sker inom vår koncern för de syften som är beskrivna i denna integritetspolicy,
 • utlämnandet sker till betrodda verksamheter eller personer, som behandlar personuppgifter för oss baserat på våra instruktioner och i överensstämmelse med vår integritetspolicy och annan aktuell sekretess och säkerhet. Dessa verksamheter eller personer har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter för egna ändamål,
 • när vi är skyldiga att lämna ut information i samband med en stämning, domstolsbeslut eller andra aktuella lagstadgade eller juridiska processer,
 • när vi i god tro anser att utlämnandet av information är nödvändig för att förhindra eller reagera på bedrägeri, försvara våra appar eller webbplatser mot angrepp eller skydda vår verksamhet, kunders och användares egendom och säkerhet, eller offentlighetens säkerhet, eller
 • om vi går samman med eller köps upp av en annan verksamhet, säljer en webbplats, app eller affärsenhet, eller om hela eller en väsentlig del av våra tillgångar köps upp av en annan verksamhet. I dessa situationer kommer dina uppgifter förmodligen vara en del av de tillgångar som överlåts.
Det är viktigt att understryka att vi inte lämnar ut personuppgifter om dig till tredje part för deras egna marknadsföringsändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till utlämnande av information för sådana ändamål.


Var lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras av vår databehandlare, som lagrar och behandlar personuppgifter på våra vägnar i enlighet med denna integritetspolicy och den gällande lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Om vi lämnar ut dina personuppgifter till samarbetspartners i Sverige eller i tredje land, säkerställer vi alltid att deras nivå för skydd av personuppgifter passar de krav vi har ställt i denna integritetspolicy och som krävs av gällande lagstiftning.


Skydd av personuppgifter

Vi skyddar din information med hjälp av tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder (t.ex. firewalls, datakryptering samt fysiska och administrativa åtkomstkontroller för data och servrar), som begränsar risken för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande och ändring.


Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt till att när som helst få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, var de kommer ifrån och vad vi använder dem till. Du kan också få information om hur länge vi håller dina personuppgifter och vem som mottager information om dig, i den utsträckning vi lämnar ut information i Sverige och i utlandet. Om du begär det kan vi informera dig om de uppgifter vi behandlar om dig. Tillgången kan dock vara begränsad med hänsyn till andra personers integritetspolicy, affärshemligheter och immateriella rättigheter. Du har också rätt till att mottaga de personuppgifter du har gjort tillgängliga för oss, samt dem vi har samlat in om dig hos andra aktörer baserat på ditt samtycke. Om vi behandlar uppgifter om dig, som en del av ett kontrakt där du är en part, kan du också få dina uppgifter skickade till dig. Du har också rätt till att överföra dessa personuppgifter till ett annat tjänsteutbud. Om du önskar att nyttja din rätt till data-portabilitet kommer du att mottaga dina personuppgifter från oss i ett vanligt format.


Rättelse och radering av personuppgifter

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt till att få dem raderade. Du behöver endast kontakta och informera oss om vad du önskar få rättat. Om du anser att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till det ändamål, som vi erhåller dem, eller om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagstiftning eller annan juridisk förpliktelse, kan du alltid be om att få dem raderade. När du kontaktar oss med en begäran om att få dina personuppgifter rättade eller raderade, undersöker vi om villkoren är uppfyllda och genomför i sådant fall ändringar eller raderar, så snart som möjligt.


Opposition eller klagomål mot behandling av personuppgifter

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot vår utlämning av dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Om din invändning är berättigad, upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt till att klaga på behandlingen av information och data om dig. Klagomål skickas till Datainspektionen.


Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy, så att vi alltid följer gällande lagstiftning. I händelse av förändring får du ett meddelande i enlighet med gällande lagstiftning.


Har du kommentarer eller frågor?

Har du kommentarer eller frågor gällande vår insamling eller behandling av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter finner du ovanför.